SHINKAI NO TAMASHII (Souls in the sea), Genova, Italy

 

SHINKAI NO TAMASHII

Sep. 23. 2023

Venue

Teatro del Ponente
GENOVA, Italy 

contact & information

Davide Ferrari
info@echoart.org